รอยยิ้มจากลูกค้า คือสิ่งตอบแทนอันมีค่ายิ่ง

“ เราภูมิใจที่ได้ให้บริการด้านความสะอาดและการดูแลอาคารสถานที่
แก่องค์กรชั้นนำทั่วประเทศมากว่าทศวรรษ

เราเชื่อมั่นในการพัฒนาบุคคลกร คุณภาพการทำงาน  
และการขยายขอบเขตการให้บริการอย่างต่อเนื่อง

และนี่ คือสิ่งยืนยันถึงความมุ่งมั่นและความตั้งใจในบริการของเรา “

Our Service
 • ทำความสะอาดสำนักงาน ทั้งองค์กรขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ แจนนิต้า ให้บริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ ทั้งภายใน และภายนอกทั้งแบบเป็นประจำหรือเป็นช่วงเวลา เพื่อให้สำนักงานดูสะอาด มี สุขอนามัยที่ดีสำหรับ ลูกค้าและพนักงานทุกคน
  รายละเอียด
 • ทำความสะอาดโรงงาน แจนนิต้า ให้บริการทำความสะอาดโรงงานอุตสาหกรรม โดยพนักงานที่ได้รับการอบรมมา เป็นการเฉพาะ เพื่อรับทราบและปฏิบัติโดยเคร่งครัดถึงกฏระเบียบ ข้อบังคับของโรงงานโดย ไม่ยุ่งเกี่ยวหรือก้าวล่วงเข้า ในกระบวนการผลิตหรือพื้นที่หวงห้าม
  รายละเอียด
 • ทำความสะอาดสถานศึกษา เน้นความสะอาดและถูกสุขอนามัยเพื่อสร้างบรรยากาศ ในการเรียนรู้อย่างเต็มที่และถึงพร้อมด้วยวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดที่ทันสมัยครบทุกรูปแบบการใช้งาน พร้อมเครื่องมือดีมีคุณภาพเฉพาะแต่ละงาน
  รายละเอียด
 • ทำความสะอาดอาคารพักอาศัย ให้บริการทำความสะอาดห้องพัก พื้นที่ส่วนกลางทั้งหมดของอาคารชุดพักอาศัย โรงแรม เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ด้วยพนักงานทำความสะอาด ที่มีความเชี่ยวชาญ ผ่านการฝึกอบรม กริยามารยาท ที่เรียบร้อย มีทัศนคติและทักษะด้านการบริการสูง
  รายละเอียด
 • ทำความสะอาดโรงพยาบาล งานทำความสะอาดที่เน้นความสะอาดและสุขอนามัยสูงเป็นพิเศษ แจนนิต้า ใช้วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือทำความสะอาด ที่ได้มาตราฐานเหมาะกับการทำความสะอาดในโรงพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นในส่วนผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน พื้นที่ส่วนกลาง ฯลฯ อีกทั้งพนักงานได้รับการฝึกฝน เพื่อทำความสะอาดโรงพยาบาลเท่านั้น
  รายละเอียด
 • ทำความสะอาดห้างสรรพสินค้า แจนนิต้า ให้บริการทำความสะอาด แบบเป็นประจำหรือเป็นช่วงเวลาแก่ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลีก สถานออกกำลังกายหรือ สถานประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ทั่วไปที่ต้องการ ความสะอาดและความเป็นระเบียบ เพื่อสร้างความประทับใจแก่ลูกค้าและผู้มาใช้บริการ
  รายละเอียด
WELCOME TO JANITA SERVICES (GROUP)
เข้าใจคนไทย ด้วยหัวใจบริการ

“ เพราะเราตระหนักในความสำคัญของการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
มีสภาวะแวดล้อมที่สะอาดและมีการจัดการอาคารสถานที่อย่างเป็นระบบ
ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการใช้ชีวิตอย่างเป็นความสุขร่วมกันของทุกคน แจนนิต้าจึงมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพของงานบริการด้านความสะอาดและการจัดการอาคาร สถานที่แบบครบวงจร เพื่อรองรับต่อความต้องการในทุกๆรูปแบบงาน ด้วยบุคคลกรมืออาชีพและทีมงานคุณภาพกระจายการทำงานทั้งในกรุงเทพและปริมณฑล ตลอดจนต่างจังหวัดเกือบทุกภาคของประเทศ “


ข่าวสารล่าสุด
ร้านค้าชั้นนำไว้วางใจ ให้เราดูแล ทำความสะอาด