เหตุผลที่เลือกใช้บริการของเรา
กลุ่มบริษัทแจนนิต้า คลีนนิ่ง เซอร์วิส

เป็นบริษัทประกอบการทำความสะอาดและดูแลอาคารสถานที่แบบครบวงจร

เรามุ่งมั่นให้บริการที่มีคุณภาพ แสวงหาโอกาสที่มีส่วนในการช่วยลดต้นทุนและทำให้การบริหารจัดการด้านบุคคลกรของผู้รับบริการมีความคล่องตัว การทำงานมีความต่อเนื่องไม่ติดขัด โดยไม่ลดทอนเรื่องคุณภาพในทุกๆ ด้าน เช่นบุคคลากร เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ น้ำยาทำความสะอาด ที่ได้มาตรฐานองค์กรชั้นนำในประเทศไทย ต่างมอบความไว้วางใจในด้านผู้นำการทำความสะอาดครบวงจรแก่ แจนนิต้า

เหตุผลหลักที่ลูกค้าไว้วางใช้เลือกใช้บริการกับเรา


• บุคคลกรและทีมงานคุณภาพที่ผ่านการฝึกอบรมการปฎิบัติงานและทักษะอื่นๆเช่น การแต่งกาย การพูดจา กิริยามารยาทมาเป็นอย่างดี

• งานบริการมีประสิทธิภาพสูงจากพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มี มาตรฐานการประเมินตรวจสอบและควบคุมคุณภาพการทำงานที่ชัดเจน

• มีการลงทุนและถึงพร้อมด้วยวัสดุอุปกรณ์อันทันสมัยครบทุกรูปแบบการใช้งาน

• พนักงานทุกระดับมีอายุงานนาน อัตราการเข้าออกต่ำทำให้งานมีคุณภาพ การทำ งานมีความต่อเนื่องไม่ติดขัด

• สร้างและคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์และความไว้วางใจที่ดีกับผู้รับบริการตลอดมา

• มุ่งมั่นมีส่วนในการช่วยลดต้นทุน ทำให้การบริหารจัดการด้านบุคคลกรของผู้รับ บริการมีความคล่องตัว

• ลดหรือไม่ก่อให้เกิดอัตราการจ้างงานเพิ่ม อันเป็นการลดค่าใช้จ่ายและลดปริมาณ งานอื่นๆด้านบุคคลากรที่เกี่ยวเนื่องของผู้รับบริการ

• มีความต่อเนื่องในการทำงานในระยะยาว ป้องกันปัญหากรณี พิพาทหรือขาด แคลนแรงงานอันจะส่งผลกระทบต่อการทำงาน

 

ทำความสะอาดอาคารสำนักงาน,บริการทำความสะอาดโรงงาน,บริการทำความสะอาดโรงพยาบาลครบวงจร,บริการแม่บ้านสำนักงาน,บริษัทรับทำความสะอาดโรงงาน ทำความสะอาดอาคารสำนักงาน,บริการทำความสะอาดโรงงาน,บริการทำความสะอาดโรงพยาบาลครบวงจร,บริการแม่บ้านสำนักงาน,บริษัทรับทำความสะอาดโรงงาน ทำความสะอาดอาคารสำนักงาน,บริการทำความสะอาดโรงงาน,บริการทำความสะอาดโรงพยาบาลครบวงจร,บริการแม่บ้านสำนักงาน,บริษัทรับทำความสะอาดโรงงาน ทำความสะอาดอาคารสำนักงาน,บริการทำความสะอาดโรงงาน,บริการทำความสะอาดโรงพยาบาลครบวงจร,บริการแม่บ้านสำนักงาน,บริษัทรับทำความสะอาดโรงงาน