ทีมงาน
กลุ่มบริษัทแจนนิต้า คลีนนิ่ง เซอร์วิส

 

แจนนิต้า มีบุคคลกรทำความสะอาดและทีมงานคุณภาพมากกว่า 1,500 คน กระจายการทำงานทั้งใน
บริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตลอดจนต่างจังหวัดเกือบทั่วทุกภาคของประเทศ

แจนนิต้า มีทีมงานทำความสะอาดหลากหลายประเภททีมที่มากด้วยประสบการณ์ทำงานในแต่ละ
ธุรกิจโดยเฉพาะ เช่น อาคารสำนักงาน โรงงาน โรงพยาบาล ฯลฯ ธุรกิจแต่ละประเภทต้องใช้
ทักษะที่ต่างกันไปสำหรับงานนั้นๆ

แจนนิต้า มีทีมงานทำความสะอาดที่มีความรู้ความชำนาญในการทำความสะอาด ได้รับการอบรมถึง
ขั้นตอน วิธี กระบวนการทำงาน การใช้อุปกรณ์ ชนิดประเภทของน้ำยาทำความสะอาดต่างๆ
ตลอดจนมารยาทและการใช้ชีวิตในสำนักงาน

พนักงานเช็ดทำความสะอาดมีทักษะการทำงานบนที่สูงเป็นการเฉพาะ

รับทราบและปฏิบัติโดยเคร่งครัดถึงกฏระเบียบข้อบังคับของโรงงาน โดยจะไม่ยุ่งเกี่ยวหรือก้าว
ล่วงเข้าไปในกระบวนการหรือสายงานการผลิต ตลอดจนพื้นที่หวงห้ามหรือบริเวณที่ไม่ได้รับ
อนุญาติเป็นอันขาด

มีความตั้งใจที่จะเรียนรู้ขั้นตอนการทำความสะอาดที่ถูกต้อง เพื่อระวังมิให้เกิดความเสียหาย
อันกับเครื่องจักรอุปกรณ์ วัตถุดิบ สินค้าคงคลัง สถานที่ ฯลฯ ในโรงงานนั้นๆ

มีความสามารถและประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือทำความสะอาดพิเศษบางชนิดที่ใช้ใน
โรงงานเท่านั้น

พนักงานทุกระดับมีอายุงานนาน อัตราการเข้าออกต่ำ ทำให้งานมีคุณภาพและความต่อเนื่อง
มุมมองในอีกด้านหนึ่งแสดงให้เห็นถึงการดูแลพนักงานในเรื่องค่าแรง เงินเดือน สวัสดิการ
และผลตอบแทนพิเศษอื่นๆอย่างมีระบบ เป็นธรรมและเท่าเทียม

 

 

 

 

 

 

 

ทำความสะอาดอาคารสำนักงาน,บริการทำความสะอาดโรงงาน,บริการทำความสะอาดโรงพยาบาลครบวงจร,บริการแม่บ้านสำนักงาน,บริษัทรับทำความสะอาดโรงงาน ทำความสะอาดอาคารสำนักงาน,บริการทำความสะอาดโรงงาน,บริการทำความสะอาดโรงพยาบาลครบวงจร,บริการแม่บ้านสำนักงาน,บริษัทรับทำความสะอาดโรงงาน ทำความสะอาดอาคารสำนักงาน,บริการทำความสะอาดโรงงาน,บริการทำความสะอาดโรงพยาบาลครบวงจร,บริการแม่บ้านสำนักงาน,บริษัทรับทำความสะอาดโรงงาน ทำความสะอาดอาคารสำนักงาน,บริการทำความสะอาดโรงงาน,บริการทำความสะอาดโรงพยาบาลครบวงจร,บริการแม่บ้านสำนักงาน,บริษัทรับทำความสะอาดโรงงาน